Lista aktualności Lista aktualności

Nabór na stanowisko Referenta/Specjalisty ds. remontów i budownictwa

Nadleśnictwo Elbląg ogłasza nabór na stanowisko: Referenta/Specjalisty ds. remontów i budownictwa

 w Nadleśnictwie Elbląg

 

 1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Elbląg

Ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg

Tel. 55 230-85-31

e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl

 

 1. Określenie stanowiska:

Referent/Specjalista ds. remontów i budownictwa w Nadleśnictwie Elbląg

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Wykształcenie:  wyższe, preferowane budowlane;
  2. Doświadczenie zawodowe: jeden rok, preferowane będzie zatrudnienie na podobnym stanowisku;
  3. Znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office;
  4. Umiejętność samodzielnej analizy i oceny oraz pracy w zespole;
  5. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.
  6. Posiadanie prawa jazdy kategorii B

 

 1. Wymagania dodatkowe, które mogą decydować o ostatecznym wyborze kandydata:
 1. Znajomość obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);
 2. Uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej.
 3. Dodatkowym atutem będą ukończone kursy oraz szkolenia z zakresu budownictwa, utrzymania budynków w należytym stanie, zamówień publicznych, prowadzenia książek obiektów budowlanych.
 4. Dodatkowym atutem będą posiadane uprawnienia prowadzenia dozoru kontroli, o której mowa         w art. 62 Prawa Budowlanego.
 5. Ukończone: dodatkowe kierunki studiów stacjonarnych, zaocznych lub podyplomowych; kursów; szkoleń;
 6. Znajomość przepisów: ustawa o lasach, ustawy prawo budowlane oraz aktów wykonawczych                 w szczególności w zakresie nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi, ustawa o dostępie do informacji publicznej, obowiązującej w PGL LP Instrukcji kancelaryjnej oraz Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w PGLP.
 7. Predyspozycje osobowe jak: sumienność, dokładność, rzetelność, dyskrecja, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej, odporność na stres.

 

 1. Ogólny zakres obowiązków:
  1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją                    i nadzorem prac dotyczących sfery remontowo - budowlanej w nadleśnictwie.
  2. Monitorowanie realizacji prowadzonych remontów i inwestycji (w wymiarze rzeczowym                    i finansowym) w odniesieniu do planów rocznych
  3. Udział w opracowaniu planów rzeczowych i finansowych inwestycji i remontów (rocznych oraz wieloletnich).
  4. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeglądami okresowymi, kontrolami technicznymi obiektów budowlanych.
  5. Prowadzenie  całokształtu spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury oraz gospodarką wodno – ściekową.
  6. Realizowanie zadań z zakresu robót budowlano-montażowych.
  7. Prowadzenie modułu naprawy w SILP.
  8. Zgłaszanie wszelkich awarii związanych z posiadanym zasobem lokalowym  np. sieci elektrycznej , oczyszczalni ścieków itp.
  9. Dokonywanie bieżących naniesień i korekt w projekcie Drogi – model w Projekcie docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Elbląg.
  10. Definiowanie i tworzenie analiz na  potrzeby własne np. zasadności inwestycji czy remontu  w Projekcie docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Elbląg.
  11. Merytoryczne sprawdzanie , rozliczanie i opisywanie faktur - w zakresie swojego działania.
  12. Sporządzanie umów na wykonywanie remontów i inwestycji budowlanych dla Nadleśnictwa.
  13. Wnioskowanie do nadleśniczego o wydanie decyzji na likwidację obiektu budowlanego oraz opracowywanie rachunku ekonomicznego, dokumentującego nieopłacalność remontu, a także organizowanie i dokumentowanie rozbiórki obiektów budowlanych.
  14. Sporządzanie planu zakupów, usług oraz dostaw - w zakresie swojego działania.
  15. Sporządzanie planów oraz sprawozdań zgodnie z obowiązującą  Instrukcją Kancelaryjną dla PGL LP.
  16. Prowadzenie prac związanych z ubezpieczeniem majątkowym.
  17. Wykonywanie innych poleceń przełożonego, mających związek ze świadczoną pracą, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowa o pracę.                                                                                                                  

Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

 

 

 1. Warunki zatrudnienia:

 

 1. Termin rozpoczęcia pracy ustala się najpóźniej na dzień 01 października 2021 r.;
 2. Zatrudnienie oparte jest na umowie o pracę na pełny etat, na czas określony 1 roku z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
 3. Atrakcyjne warunki pracy i płacy;
 4. Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach;
 5. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne.

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń itp. oraz posiadanego stażu zawodowego;
 4. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych – Załącznik nr 1;   
 5. oświadczenie kandydata wg załączonego wzoru Załącznik nr 2;
 6. oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 3

 

Wymienione wyżej dokumenty – oryginały, kserokopie i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku złożenia kserokopii wymaganego dokumentu kandydaci zobowiązani są okazać ich oryginały przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl;

- pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

Nadleśnictwo Elbląg

Ul. Marymoncka 5

82-300 Elbląg

- osobiście w punkcie kancelaryjnym Nadleśnictwa Elbląg

w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. do godz. 14:00. z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent/Specjalista ds. remontów i budownictwa”.

2.  Dokumenty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu dokumentów do nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną do nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej, nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 1. Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem;
 2. W przypadku złożenia więcej niż 1 oferty do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani kandydaci po pierwszym etapie, tj. po ocenie ofert kandydatów;
 3. Kandydaci, których oferty zostaną zakwalifikowane do procedury naboru, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub listownie (drugi etap naboru);
 4. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone można odebrać osobiście. Oferty odrzucone                            i nieodebrane po upływie jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji zostaną zniszczone.
 5. Postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu                                i odwołaniu.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.