Lista aktualności Lista aktualności

OCHRONA DRZEWOSTANÓW ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WZDŁUŻ SZLAKÓW PIESZYCH W REZERWACIE PRZYRODY „KĄTY RYBACKIE”

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu WFOŚ w Gdansku

Zadania objęte wnioskiem nr WFOŚ/D/507/74/2013 zostały wykonywane
w drzewostanach znajdujących się pod wpływem bytowania kolonii kormorana czarnego na terenie Mierzei Wiślanej (rezerwat ornitologiczny Kąty Rybackie wraz z otuliną
 i drzewostanem przylegającym położony w Leśnictwie Kąty Rybackie) w okresie od lutego 2013  do 30-09-2013 roku.
Zabiegi przedstawione we wniosku wpłynęły na:
-ograniczenie populacji i destrukcyjnego wpływu na drzewostany drwalnika paskowanego za pomocą pułapek feromonowych w okresie wiosenno – letnim.
Zabiegami objęto jak w latach poprzednich około 250 ha drzewostanu (rezerwat + otulina + drzewostan przylegający). Do ograniczenia populacji szkodliwych owadów drzew leśnych użyto preparatu feromonowego TRYPODOR  w ilości 20 szt. Zabiegi te przyczyniają się w znacznym stopniu do poprawy kondycji zdrowotnej, wydłużenia życia drzewostanów będących pod destrukcyjnym wpływem kolonii kormoranów. Ograniczono rozwój owadów w pierwotnych ogniskach gradacyjnych szkodników wtórnych. Potencjalnie takie ogniska stanowią wylęgarnię owadów atakujących i zasiedlających także zdrowe drzewostany całej Mierzei Wiślanej.
 
-poprawienie stanu sanitarnego oraz podniesienie poziomu estetyki szlaków pieszych w rezerwacie. Teren Rezerwatu „Kąty Rybackie" ze względu na jego walory edukacyjne jest intensywnie penetrowany przez turystów oraz wycieczki szkolne. Wiąże się to niestety z jego permanentnym zaśmiecaniem (pomimo ustawienia przy szlakach koszy na śmieci). Pozostawiane przez turystów, nieuprzątnięte śmieci ulegają rozkładowi, podczas którego uwalniają się trujące dioksyny, przenikające do wód podskórnych. Podczas trwania projektu zebrano i usunięto blisko 8 ton śmieci. Podjęte zabiegi utrzymywania  rezerwatu w czystości niewątpliwie zapobiegają tym niekorzystnym procesom oraz przeciwdziałają pogorszeniu stanu j sanitarnego. Zwiększyły one również komfort wypoczynku przebywających tam turystów.