Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowej/go

Nadleśnictwo Elbląg

ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg

ogłasza nabór na stanowisko

Księgowej/go

 w Nadleśnictwie Elbląg

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie:

- wyższe, preferowane kierunki : finanse i rachunkowość lub ekonomia i co najmniej 3 lata stażu pracy w księgowości,

 1. znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office;
 2. znajomość zagadnień dotyczących ustawy o rachunkowości, podatku VAT, podatku od osób prawnych; ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 3. obywatelstwo polskie, pełnia zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. ukończone studia podyplomowe z zakresu księgowości;
 2. ukończone kursy, szkolenia przydatne na stanowisku objętym naborem;
 3. umiejętność efektywnej organizacji pracy;
 4. umiejętność samodzielnej analizy i oceny oraz pracy w zespole;
 5. predyspozycje osobowe jak: sumienność, dokładność, rzetelność, dyskrecja, umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

 

 1. Ogólny zakres obowiązków:

 

 1. Wprowadzanie dokumentów księgowych do modułu Finanse i Księgowość w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych (faktur, rachunków, not księgowych i innych dowodów księgowych);
 2. Dekretowanie dokumentów księgowych oraz kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
 3. Sporządzanie miesięcznych kompletów wydruków do sprawozdań finansowych;
 4. Sporządzanie deklaracji VAT;
 5. Pomoc Głównemu Księgowemu w sporządzaniu miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych;
 6. Oznaczanie dokumentów źródłowych kodem artykułów zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w module księgi podatkowe.
 7. Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

      Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

 

 1. Oferujemy:

 

 1. pracę w stabilnej jednostce organizacyjnej;

 

 1. umowę na czas określony 1 rok – z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

 

 1. atrakcyjne warunki pracy i płacy;

 

 1. możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach;
 2. grupowe ubezpieczenie zdrowotne.

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska, okres pracy na określonym stanowisku);

 

 1. list motywacyjny z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i w miarę możliwości adres do korespondencji elektronicznej;
 2. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych;   

 

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń itp. oraz posiadanego stażu zawodowego
 2. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 3. oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Wymienione wyżej dokumenty – oryginały, kserokopie i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku złożenia kserokopii wymaganego dokumentu kandydaci zobowiązani są okazać ich oryginały przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail należy składać w punkcie kancelaryjnym Nadleśnictwa Elbląg w godzinach 07:30 – 14:30 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Elbląg, ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg

 

w terminie do dnia 2 października 2020 r. do godz. 14:30. Liczy się data i godzina faktycznego wpływu oferty do nadleśnictwa.

 

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowej/ego”.

Dokumenty składane drogą elektroniczną lub złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje
 1. Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem;
 2. Przeglądu i oceny złożonych ofert zgodnie z opracowanymi kryteriami dokonuje powołana przez Nadleśniczego komisja rekrutacyjna;
 3. Wyłonienie przez komisję rekrutacyjną maksymalnie 5 kandydatów oraz zaproszenie ich na rozmowę kwalifikacyjną;
 4. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w pierwszym etapie poprzez powiadomienie telefoniczne lub e-mail  (drugi etap naboru);
 5. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone można odebrać osobiście. Oferty odrzucone                            i nieodebrane po upływie jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji zostaną zniszczone.
 6. Postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu                                i odwołaniu.
 7. Warunkiem zatrudnienia będzie orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku.
 8. Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.