Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat „Buki Wysoczyzny Elbląskiej”

Rezerwat ten zlokalizowany jest w zachodniej części obrębu Kadyny (oddz. 170 h, 172, 173, 174), w leśnictwie Kadyny. W całości położony jest na gruntach Lasów Państwowych. Zajmuje łączną powierzchnię 93,54 ha. Jest to w 100 % grunt leśny (93,29 ha grunt leśny zalesiony i 0,25 ha grunty związane z gospodarką leśną). Rezerwat został utworzony 12.12.1961 roku, Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (Monitor Polski nr 2, poz. 8, z 1962 r.).Rezerwat utworzono w celu : „Zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny pomorskiej z kostrzewą leśną (Festuca silvatica) i perłówką jednokwiatową (Melica uniflora) oraz fragmentu zespołu Querceto-Carpinetum medioeuropaeum z czosnkiem niedźwiedzim (Allium ursinum) i żebrowcem górskim (Pleurospermum austriacum)".
 Rezerwat "Buki Wysoczyzny Elbląskiej"
Rezerwat jest położony w środkowej części Wysoczyzny Elbląskiej jest to obszar obfitujący w liczne wąwozy i jary. Teren samego rezerwatu to głębokie rozcięcia erozyjne falistej moreny dennej z deniwelacjami sięgającymi 40-60 m. Rzeźba terenu i jego budowa geologiczna sprzyjają erozji gleb. Różnych rozmiarów osuwiska występują w całym rezerwacie. W północno-wschodniej części rezerwatu przepływa potok Grabianka, którego wody zasilane są przez płynące okresowo w głębokich jarach strumienie i liczne wysięki.