Lista aktualności Lista aktualności

Drugi przetarg Krynica Morska (dz. 167/12)

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami niemieszkalnymi

 

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1933 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków
przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych
nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532 t.j.).

 

Zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1933 t.j.) prawo pierwokupu nieruchomości nr 167/12 ma gmina Krynica Morska.

 

1.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana będąca własnością Skarbu Państwa i pozostająca
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Elbląg stanowiąca działkę ewidencyjną nr 167/12 o powierzchni 0,2575 ha o rodzaju użytku Bi (inne tereny zabudowane), położona w obrębie ewidencyjnym Krynica Morska, gminie Krynica Morska (adres administracyjny: 221001_1.0001.167/12), dla której Sąd Rejonowy w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00053859/8. Na nieruchomości położone są dwa budynki: budynek niemieszkalny z pokojami gościnnymi (dawna leśniczówka) oraz budynek gospodarczy, o następujących identyfikatorach zamieszczonych w kartotece budynków:

* 221001_1.0001.210_BUD budynek niemieszkalny – to obiekt wolno stojący, w całości podpiwniczony, parterowy,
z poddaszem użytkowym, wybudowany prawdopodobnie na początku XX w. w technologii tradycyjnej. Parametry budynku: powierzchnia zabudowy – 145,06 m2, powierzchnia netto – 257,17 m2, kubatura – 602 m3.

* 221001_1.0001.209_BUD budynek gospodarczy – to obiekt wolno stojący, bez podpiwniczenia, parterowy,
z poddaszem magazynowym. Parametry budynku: powierzchnia zabudowy – 80,66 m2, powierzchnia netto – 67,50 m2, kubatura – 399 m3. Budynek gospodarczy uległ częściowo spaleniu.

 

2.Nieruchomość położona jest w zachodniej części Krynicy Morskiej na styku terenów zurbanizowanych oraz obszarów leśnych. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią: od zachodu – zabudowania mieszkalne jednorodzinne posadowione wzdłuż ulicy Gdańskiej, od południa – ulica Gdańska, za nią zabudowania mieszkalne
i mieszkalno –usługowe, od strony północnej i wschodniej – tereny leśne.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Działka nr 167/12 przylega południową granicą do ulicy Gdańskiej, jednak wjazd na nieruchomość następuje z ulicy Gdańskiej przez działkę leśną nr 167/13, która stanowi własność Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Elbląg.

Nabywca nieruchomości będzie po jej zakupie zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem do zarządcy drogi o wydanie decyzji administracyjnej na lokalizację zjazdu bezpośrednio z drogi publicznej do nieruchomości nr 167/12 zgodnie z artykułem 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 t.j.). Nadleśnictwo Elbląg nie przewiduje występowania z wnioskiem do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej
i nie przewiduje ustanawiania służebności gruntowej na działce leśnej nr 167/13 w związku z bezpośrednim dostępem działki nr 167/12 do drogi publicznej.

W ewidencji gruntów obszar działki nr 167/12 oznaczono użytkiem „Bi” jako inne tereny zabudowane. Działka ma kształt czworoboku. Ukształtowanie terenu mocno zróżnicowane o rzędnych od ok. 2 m do ok. 7 m n.p.m. Najwyżej położona jest środkowa – zabudowana część działki, skąd teren opada skarpą w kierunku północnym – w głąb
lasu, oraz w kierunku południowym – do ulicy Gdańskiej. Nieruchomość posiada przyłącze
wodociągowe 32 mm, kanalizacyjne 160 mm i kablowe elektroenergetyczne NN.

W pasie drogowym nieruchomości występuje studnia. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z 16 czerwca 2005 r. nabywca nieruchomości nr 167/12 będzie zobowiązany do uiszczania opłat na rzecz studni, występującej w pasie drogowym.
Zgodnie z art. 40 ust. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 t.j.) organ właściwy do wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych
w decyzji. W związku z powyższym, Nadleśnictwo Elbląg po dokonaniu przeniesienia własności nieruchomości, zobowiązuję nowego nabywcę do wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie decyzji na nabywcę nieruchomości.

Budynek niemieszkalny o identyfikatorze 221001_1.0001.210_BUD to obiekt wolno stojący, w całości podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, wybudowany na początku XX w. w technologii tradycyjnej. Budynek przed laty pełnił funkcję leśniczówki, a następnie obiektu wypoczynkowego z pokojami gościnnymi. Jednak w 2015 roku budynek został opuszczony i wyłączony z eksploatacji. Fakt ten przyczynił się do jego przyspieszonego zużycia
i nieuchronnej częściowej dewastacji. Budynek składa się z dwóch bliźniaczych części posiadających osobne wejścia. Na parterze i poddaszu budynku znajdowały się pokoje gościnne oraz kuchnie i toalety. W piwnicy znajdowały się kuchnie i toalety oraz pomieszczenia pomocnicze o nieznanym obecnie przeznaczeniu. Funkcjonowały tu dwa kotły centralnego ogrzewania, tradycyjny – na paliwo stałe i elektryczny mocy 9 kW.

Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku:

*dane konstrukcyjno – materiałowe:

-konstrukcja – tradycyjna murowana,

-stropy – nad piwnicami ceramiczny odcinkowy, pozostałe stropy drewniane belkowe,

-schody – do piwnic i na parter betonowe, na poddasze drewniane,

*wykończenie zewnętrzne:

-ściany nadziemia – murowane z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie otynkowane, przyziemie oraz obramowania wejść do budynku wykończone są cegłą spoinowaną,

-dach – konstrukcji drewnianej, dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną,

-stolarka – okna drewniane skrzyniowe, stolarka drzwiowa drewniana,

*wykończenie wewnętrzne:

-podłogi – w piwnicach posadzki cementowe, w części pomieszczeń gres i podłoga ceglana, na parterze podłogi drewniane obite płytą pilśniową twardą, na poddaszu podłogi drewniane z desek sosnowych, w łazienkach płytki ceramiczne,

-ściany – otynkowane i pomalowane, w łazienkach obłożone glazurą, sufity otynkowane i pomalowane,

-drzwi – drewniane płycinowe,

*instalacje:

-elektryczna,

-wodociągowa – zasilana z sieci gminnej,

-grzewcza – instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej zostały rozkradzione bądź zdewastowane, w niektórych pomieszczeniach znajdują się piece kaflowe, częściowo rozebrane,

-wentylacyjna – grawitacyjna.

Budynek niemieszkalny o identyfikatorze 221001_1.0001.210_BUD jest obiektem ok. stuletnim, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Obiekt jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu kapitalnego oraz modernizacji. Naprawy bądź remontu wymaga praktycznie każdy element konstrukcyjny bądź wykończeniowy budynku. W całości do wymiany kwalifikują się stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, a także pozarywane podłogi na poddaszu i wszystkie instalacje. Elewacja budynku wymaga usunięcia starych tynków i położenia nowych. Ściany wewnętrzne wymagają usunięcia łuszczących się powłok malarskich, wyrównania i przemalowania. Prace remontowe w budynku, ze względu na ochronę prawną obiektu, powinny odbywać się pod nadzorem właściwego konserwatora zabytków.

Budynek gospodarczy o identyfikatorze 221001_1.0001.209_BUD to obiekt wolno stojący, bez podpiwniczenia, parterowy z poddaszem magazynowym, wybudowany na początku XX w. w technologii tradycyjnej. W części murowanej budynku znajduje się garaż i dawne pomieszczenie inwentarskie, natomiast w części północnej, o ścianie zewnętrznej z desek, znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze. Poddasze budynku pełniło funkcję składową. Obiekt uległ częściowemu spaleniu.

Opis elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku:

*dane konstrukcyjno – materiałowe:

-konstrukcja – tradycyjna murowano – drewniana

-strop – drewniany belkowy,

*wykończenie zewnętrzne:

-ściany nadziemia – murowane z cegły ceramicznej pełnej, obustronnie otynkowane, od strony północnej ściana osłonowa budynku wykonana z desek,

-dach – konstrukcji drewnianej, dwupołaciowy, kryty eternitem falistym,

-stolarka – okna drewniane pojedyncze, stolarka drzwiowa drewniana deskowa,

*wykończenie wewnętrzne:

-podłogi – w garażu i ubikacji posadzki cementowe, w dawnym pomieszczeniu inwentarskim posadzka cementowa
z rowkiem na gnojowicę, w pozostałych pomieszczeniach podłogi drewniane,

-ściany – otynkowane,

*instalacje:

do budynku doprowadzono sieć elektryczną i wodociągową.

Budynek gospodarczy o identyfikatorze 221001_1.0001.209_BUD jest obiektem ok. stuletnim, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków. Obiekt jest w awaryjnym stanie technicznym i kwalifikuje się do rozbiórki albo kapitalnego remontu. Na rozbiórkę budynku musi wyrazić zgodę konserwator zabytków. Drewniana konstrukcja dachu oraz belki stropowe zostały w przeważającej części strawione przez pożar. Na ścianach zewnętrznych widoczne są spękania i zarysowania. W całości do wymiany kwalifikują się stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje. Prace remontowe w budynku, ze względu na ochronę prawną obiektu, powinny odbywać się pod nadzorem właściwego konserwatora zabytków.

Działka nr 167/12 jest ogrodzona częściowo płotem ze sztachet drewnianych posadowionym na cokole betonowym oraz częściowo siatką stalową na słupkach betonowych umocowanych w gruncie. Od strony lasu ogrodzenie jest całkowicie zniszczone. Fragmenty terenu przy budynku oraz przy bramie wjazdowej utwardzone są kostką betonową oraz płytkami chodnikowymi. Wzdłuż ulicy Gdańskiej rośnie szpaler wysokich świerków, na działce występuje również roślinność ozdobna oraz pojedyncze drzewa owocowe. Północna część działki jest silnie zakrzaczona i zadrzewiona. Na działce znajduje się nieczynna studnia oraz stare szambo. Teren wymaga uporządkowania.

 

3.Nieruchomość nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, jak również nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

4.Budynki posadowione na działce nr 167/12 wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 32. Nieruchomość położona jest na obszarze Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”. Ponadto działka nr 167/12 znajduje się
w granicach zabytkowego układu ruralistycznego wpisanego pod nr 1301 do rejestru zabytków woj. pomorskiego i na tej podstawie objęta jest ścisłą ochroną konserwatorską. Nieruchomość nie jest indywidualnie wpisana do rejestru zabytków.

 

5.Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Krynica Morska nr XXVII/203/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z ww. planem przeznaczenie nieruchomości jest następujące: „tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami” i oznaczone symbolem 19.MU.

 

6.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 857 000 zł. (słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż  nieruchomości jest zwolniona z podatku Vat.

 

7.Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Nadleśnictwa Elbląg

ul. Marymoncka 5 w Elblągu, kod 82-300, budynek świetlicy Nadleśnictwa.

 

8.Do przetargu mogą przystąpić osoby, które:

1) wpłacą wadium i w przypadku jego wpłaty w formie gwarancji bankowej złożą oryginał gwarancji bankowej oraz

2) złożą zgłoszenie udziału w przetargu (stanowiące załącznik nr 1) wraz z niezbędnymi dokumentami wymienionymi w § 4 i § 5 (o ile dotyczy) warunków przetargu oraz

3) złożą oświadczenie do przetargu (stanowiące załącznik nr 2)

do dnia 27 listopada 2023 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: “Przetarg - Krynica Morska”.

Wyżej wymienione dokumenty można składać w siedzibie Nadleśnictwa od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-15.00 pokój nr 4 (punkt kancelaryjny) lub przesłać
 w tym terminie pocztą lub przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Nadleśnictwa, a nie data nadania przesyłki).
Warunki przetargu umieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Elbląg https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-elblag/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa oraz zamieszczone w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

9.Wadium w wysokości 150 000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem nie później niż do dnia wyznaczonego jako termin zgłoszenia udziału w przetargu tj. do dnia 27 listopada 2023 r. na rachunek bankowy Nadleśnictwa Elbląg nr 94 1540 1072 2107 0000 8073 0001 z dopiskiem „Wadium – przetarg Krynica Morska”. Z treści przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu wadium zostało wniesione. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Nadleśnictwa.

Wadium w formie gwarancji bankowej bezwarunkowej płatnej na każde żądanie, należy złożyć w formie oryginału
w terminie przewidzianym do złożenia zgłoszenia udziału w przetargu, wraz z tym zgłoszeniem.

Wymagany termin ważności wadium złożonego w formie gwarancji bankowej powinien wynosić co najmniej 90 dni licząc od dnia przetargu.

 

10. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym przez Nadleśnictwo terminem podpisania warunkowej umowy sprzedaży zapłacić przelewem kwotę równą

100% ceny nabycia osiągniętej w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, jeśli zostało wpłacone w formie pieniężnej. Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania wymaganej należności na rachunku bankowym Nadleśnictwa Elbląg. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

11. Wszelkie koszty związane z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży i umowy przeniesienia własności (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca. Nabywca nie ma prawa do wyznaczenia sprzedającemu kancelarii notarialnej w której odbędzie się podpisanie warunkowej umowy sprzedaży i umowy przeniesienia własności. Nadleśnictwo Elbląg w celu podpisania warunkowej umowy sprzedaży i umowy przeniesienia własności wyznaczy kancelarię notarialną położoną na terenie miasta Elbląga.

 

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przeniesienia własności nieruchomości w miejscu wyznaczonym na obszarze miasta Elbląga i w terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo Elbląg może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

13. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Elbląg przy ul. Marymonckiej 5, kod 82-300, telefonicznie pod nr (55) 230-85-31 oraz pod nr 668-825-086, w godz. od 8.00 do 14.00 w dni robocze lub drogą elektroniczną: e-mail - elblag@gdansk.lasy.gov.pl.

 

                                                                                                             

Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg