Lista aktualności Lista aktualności

Nabór Zewnętrzny na STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI

Nadleśnictwo Elbląg
ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg
ogłasza nabór zewnętrzny na
stanowisko ds. księgowości


1. Organizator naboru:
Nadleśnictwo Elbląg
ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg
Tel. 55 230-85-31
e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl
2. Tryb prowadzenia naboru
Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 09.01.2023 r. w sprawie zasad
naboru na wakujące stanowiska pracy w warunkach obowiązywania spójnej polityki
kadrowej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
3. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie:
1.1. Średnie ekonomiczne i co najmniej 7 letni staż pracy w księgowości, lub
1.2. Wyższe (preferowane kierunki: finanse i rachunkowość, ekonomia) i co
najmniej 2 letni staż pracy w księgowości;
2. Praktyczna znajomość systemów finansowo-księgowych.
3. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni
praw publicznych oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
4. Wymagania dodatkowe, które mogą decydować o ostatecznym wyborze
kandydata:

1. Znajomość Ustawy o rachunkowości;
2. Znajomość prawa podatkowego, w szczególności Ustawy o podatku od towarów i
usług oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
3. Znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office (Word, Excel);
4. Umiejętność efektywnej organizacji pracy;
5. Predyspozycje osobowe jak: sumienność, dokładność, rzetelność, umiejętność
pracy w zespole i komunikatywność.
5. Ogólny zakres obowiązków:
1. Sprawdzanie pod względem formalno – rachunkowym faktur, rachunków i innych
dokumentów finansowo – księgowych będących podstawą księgowań;
2. Dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych;
3. Uzgadnianie i prowadzenie rozrachunków wewnątrzbranżowych;
4. Wystawianie faktur vat;
5. Sporządzanie umów darowizn;
6. Realizacja zadań z zakresu inwentaryzacji;
7. Uzgadnianie rejestru Vat.;
8. Prowadzenie ewidencji księgowej KZP.
Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.
6. Warunki zatrudnienia:
1. Zatrudnienie oparte jest na umowie o pracę na pełny etat, na czas określony 1 roku
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
2. Atrakcyjne warunki pracy i płacy;
3. Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach;
4. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne.
7. Wymagane dokumenty
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (zajmowane stanowiska, okres
pracy na określonym stanowisku);
2. List motywacyjny ze wskazaniem możliwego terminu rozpoczęcia pracy oraz
adresem do korespondencji, numerem telefonu i w miarę możliwości adresem do
korespondencji elektronicznej;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
ukończenie kursów, szkoleń itp. oraz posiadanego stażu zawodowego;

4. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych – Załącznik
nr 1;
5. Oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji – Załącznik nr 2;
6. Oświadczenie – Załącznik nr 3;
Wymienione wyżej dokumenty – oryginały, kserokopie i oświadczenia winny być opatrzone
własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku złożenia kserokopii wymaganego
dokumentu kandydaci zobowiązani są okazać ich oryginały przed rozpoczęciem rozmowy
kwalifikacyjnej.
8. Termin i miejsce składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
- pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:
Nadleśnictwo Elbląg
ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg
- osobiście w punkcie kancelaryjnym Nadleśnictwa Elbląg
w terminie do dnia 05.07.2024 r. do godz. 13:00. z dopiskiem „Nabór na
stanowisko ds. księgowości”.
2. Dokumenty składane drogą elektroniczną lub złożone po w/w terminie nie będą
rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje
data wpływu dokumentów do nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną do
nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej, nie będą przyjęte do postępowania
rekrutacyjnego.
9. Dodatkowe informacje:
1. Do udzielania informacji w sprawie rekrutacji upoważniona jest Marta Niemczyk –
St. Specjalista ds. kadr i płac – tel. 606-568-997;
2. Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca
uczestnikom kosztów związanych z naborem;
3. W przypadku złożenia więcej niż 1 oferty do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną
zaproszeni wybrani kandydaci, tj. po ocenie ofert kandydatów;
4. Kandydaci, których oferty zostaną zakwalifikowane do procedury naboru, zostaną
powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub listownie (drugi
etap naboru);
5. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani, pozostaną do odbioru w siedzibie
Nadleśnictwa Elbląg przez dwa tygodnie od zakończenia postępowania
rekrutacyjnego, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone;
6. Postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega
zaskarżeniu i odwołaniu.


Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na
każdym etapie, bez podania przyczyny.