Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. remontów i budownictwa

OGŁOSZENIE

Nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg

O naborze na stanowisko: Referenta/Specjalisty ds. remontów i budownictwa

w Nadleśnictwie Elbląg

 

1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Elbląg Ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg Tel. 55 230-85-31 e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl

2. Określenie stanowiska: Referent/Specjalista ds. remontów i budownictwa w Nadleśnictwie Elbląg

3. Tryb prowadzenia naboru

   1. Nabór prowadzony jest w oparciu Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 23 czerwca 2020 roku (DO.1101.21.2020)  

   2. W naborze mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni wewnątrz PGL LP, jak również osoby, z którymi pracodawca PGL LP rozwiązał stosunek pracy po dniu 2 kwietnia 2020 r., w związku z wytycznymi dotyczącymi wspólnej polityki kadrowej obowiązującej od 3 kwietnia 2020 r. (rekrutacja wewnętrzna).

4. Wymagania niezbędne:

   1. Wykształcenie: wyższe lub średnie budowlane;

   2. Doświadczenie zawodowe: jeden rok, preferowane będzie zatrudnienie na podobnym stanowisku;

   3. Znajomość obsługi komputera i oprogramowania MS Office;

   4. Umiejętność samodzielnej analizy i oceny oraz pracy w zespole;

   5. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.

   6. Prawo jazdy kategorii B.

5. Wymagania dodatkowe, które mogą decydować o ostatecznym wyborze kandydata:

   1. Doświadczenie w pracy w Dziale Administracyjno-Gospodarczym lub Dziale Gospodarki Leśnej nadleśnictwa;

   2. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, w stopniu umożliwiającym jego wykorzystanie do realizacji powierzonych zadań, w szczególności modułu Infrastruktura;

   3. Znajomość obsługi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD);

   4. Uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej.

   5. Dodatkowym atutem będą ukończone kursy oraz szkolenia z zakresu budownictwa, utrzymania budynków w należytym stanie, zamówień publicznych, prowadzenia książek obiektów budowlanych.

   6. Dodatkowym atutem będą posiadane uprawnienia prowadzenia dozoru kontroli, o której mowa w art. 62 Prawa Budowlanego.

   7. Ukończone: dodatkowe kierunki studiów stacjonarnych, zaocznych lub podyplomowych; kursów; szkoleń;

   8. Umiejętność efektywnej organizacji pracy;

   9. Znajomość przepisów: ustawa o lasach, ustawy prawo budowlane oraz aktów wykonawczych w szczególności w zakresie nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi, ustawa o dostępie do informacji publicznej, obowiązującej w PGL LP Instrukcji kancelaryjnej oraz Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w PGLP.

   10. Predyspozycje osobowe jak: sumienność, dokładność, rzetelność, dyskrecja, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoki poziom kultury osobistej, odporność na stres

6. Ogólny zakres obowiązków:

   1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac dotyczących sfery remontowo - budowlanej w nadleśnictwie.

   2. Monitorowanie realizacji prowadzonych remontów i inwestycji (w wymiarze rzeczowym i finansowym) w odniesieniu do planów rocznych.

   3. Udział w opracowaniu planów rzeczowych i finansowych inwestycji i remontów (rocznych oraz wieloletnich).

   4. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przeglądami okresowymi, kontrolami technicznymi obiektów budowlanych.

   5. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury oraz gospodarką wodno – ściekową.

   6. Realizowanie zadań z zakresu robót budowlano-montażowych.

   7. Prowadzenie modułu naprawy w SILP.

   8. Zgłaszanie wszelkich awarii związanych z posiadanym zasobem lokalowym np. sieci elektrycznej, oczyszczalni ścieków itp.

   9. Dokonywanie bieżących naniesień i korekt w projekcie Drogi – model w Projekcie docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Elbląg.

   10. Definiowanie i tworzenie analiz na potrzeby własne np. zasadności inwestycji czy remontu w Projekcie docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Elbląg.

   11. Merytoryczne sprawdzanie, rozliczanie i opisywanie faktur - w zakresie swojego działania.

   12. Sporządzanie umów na wykonywanie remontów i inwestycji budowlanych dla Nadleśnictwa.

   13. Wnioskowanie do nadleśniczego o wydanie decyzji na likwidację obiektu budowlanego oraz opracowywanie rachunku ekonomicznego, dokumentującego nieopłacalność remontu, a także organizowanie i dokumentowanie rozbiórki obiektów budowlanych.

   14. Sporządzanie planu zakupów, usług oraz dostaw - w zakresie swojego działania.

   15. Sporządzanie planów oraz sprawozdań zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną dla PGL LP.

   16. Wykonywanie innych poleceń przełożonego, mających związek ze świadczoną pracą, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowa o pracę.

Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

7. Warunki zatrudnienia:

   1. Termin rozpoczęcia pracy ustala się najpóźniej na dzień 01 czerwca 2022 r.;

   2. Zatrudnienie oparte jest na umowie o pracę na pełny etat, na czas określony 1 roku z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;

   3. Atrakcyjne warunki pracy i płacy;

   4. Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach;

   5. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne.

8. Wymagane dokumenty

   1. CV;

   2. list motywacyjny;

   3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń itp. oraz posiadanego stażu zawodowego;

   4. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych – Załącznik nr 1;

   5. oświadczenie kandydata wg załączonego wzoru Załącznik nr 2;

   6. oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 3 Wymienione wyżej dokumenty – oryginały, kserokopie i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku złożenia kserokopii wymaganego dokumentu kandydaci zobowiązani są okazać ich oryginały przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Termin i miejsce składania ofert:

   1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać: - pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Nadleśnictwo Elbląg Ul. Marymoncka 5 82-300 Elbląg - osobiście w punkcie kancelaryjnym Nadleśnictwa Elbląg w terminie do dnia 14 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00. z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent/Specjalista ds. remontów i budownictwa”.

   2. Dokumenty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu dokumentów do nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną do nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej, nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego.

10. Dodatkowe informacje:

    a) Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem;

   b) W przypadku złożenia więcej niż 1 oferty do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani kandydaci po pierwszym etapie, tj. po ocenie ofert kandydatów;

   c) Kandydaci, których oferty zostaną zakwalifikowane do procedury naboru, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub listownie (drugi etap naboru);

   d) Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone można odebrać osobiście. Oferty odrzucone i nieodebrane po upływie jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji zostaną zniszczone. 

   e) Postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu i odwołaniu.

 Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.