Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin korzystania z obiektu turystycznego Nadleśnictwa Elbląg

Regulamin korzystania z obiektu turystycznego Nadleśnictwa Elbląg

 1. Regulamin określa warunki korzystania z obiektu turystycznego zarządzanego przez Nadleśnictwo Elbląg.
 2. Każda osoba korzystająca z obiektu turystycznego wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Obiekt turystyczny jest dostępny we wszystkie dni w roku.
 4. Obiekt turystyczny nie jest strzeżony, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe lub na terenie obiektu ponosi osoba korzystająca z obiektu.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie obiektu należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.).
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie obiektu obowiązują zasady i  przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.).
 7. Każda osoba korzystająca z obiektu zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracownikom Służby Leśnej.
 8. Osobom korzystającym z obiektu zabrania się:
 1. Wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 2. Mycia, sprzątania, naprawy pojazdu,
 3. Zaśmiecania terenu,
 4. Wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na terenie obiektu,
 5. Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z obiektu innym użytkownikom,
 6.  Pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,
 7. Prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg,
 8. Puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. Rozstawiania namiotów,
 10. Pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż 24 godziny,
 11. Rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie obiektu.
 1. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z przeznaczeniem.
 2. Wszelkie uwagi użytkowników o obiekcie proszę zgłaszać miejscowemu leśniczemu lub do biura nadleśnictwa tel. 552308555 (mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl)