Wydawca treści Wydawca treści

Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego LKP

W wyniku blisko dwóch lat współpracy Nadleśnictwa Elbląg z Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gdyni oraz licznych konsultacji społecznych powstała „Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych".

 

Zasięg przestrzenny opracowania obejmuje Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) „Lasy Elbląsko – Żuławskie", tożsamy z obszarem administracyjnym Nadleśnictwa Elbląg. Celem opracowania było stworzenie dokumentu porządkującego infrastrukturę turystyczną oraz niekomplementarne (w zależności od zarządzającego) działania w przestrzeni związanej z zagospodarowaniem turystycznym.

Efektem finalnym prac jest „Koncepcja" obejmująca:

• wskazania dotyczące optymalnych lokalizacji wiodących form turystyki i rekreacji;

• opis modelu zarządzania rozwojem turystyki na obszarze LKP;

• wskazanie obszarów możliwych do rozwoju nowego zagospodarowania turystycznego;

• wskazanie obszarów i obiektów, w obrębie których konieczne jest ograniczenie lub likwidacja zagospodarowania lub ruchu turystycznego;

• wskazanie tras turystycznych niezbędnych do wytyczenia poza lasami, w celu uzyskania spójności przestrzennej tych tras w obrębie całego LKP;

• wytyczne dla dokumentów z zakresu planowania przestrzennego.

Dokumentem wdrażającym wskazania Koncepcji jest „Program działań w zakresie rozwoju turystyki na terenie LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie na lata 2017-2036" . Program zawiera listę działań w zakresie „szeroko pojętego" rozwoju turystyki, planowanych do realizacji na terenach leśnych i w ich najbliższym sąsiedztwie.

Ideą opracowania „Koncepcji" jest stworzenie platformy działań partnerskich na linii LP-samorządy w zakresie sporządzania i realizacji wszelkich dokumentów planistycznych i strategicznych dotykających przestrzeni związanej z turystyką i rekreacją w regionie.

Zapraszamy na stronę internetową projektu:

http://elblag.turystyka.lasy.gov.pl/