Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

„Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie" (art. 40, ust.1, Ustawy o ochronie przyrody).
 
Na gruntach Nadleśnictwa Elbląg zarejestrowano 197 pojedynczych drzew pomnikowych, 27 grup drzew, 1 aleję drzew pomnikowych oraz 21 pomnikowych głazów narzutowych.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że proces tworzenia pomników przyrody ma charakter ciągły, stąd też ich lista jest otwarta.