Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat „Nowinka”

Rezerwat ten zlokalizowany jest w północnej części obrębu Kadyny (oddz. 102 i 103), w leśnictwie Nowy Wiek. Ogólna powierzchnia, objęta ochroną rezerwatową to 74,25 ha.
Celem ochrony rezerwatowej jest :Zachowanie (ze względów krajobrazowych, przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych) oraz ochrona dolin erozyjnych, występujących w nich wysięków i zabagnień oraz porastających je zbiorowisk leśnych".

Rezerwat ten jest kompleksem leśnym oddzielonym od innych lasów Wysoczyzny Elbląskiej. Lasy porastają wzniesienia (najwyższe 101,5 m n.p.m.) i głębokie wąwozy (różnice wysokości sięgają 50 m), dnem których spływają mniejsze i większe cieki wodne, które łączą się następnie w jeden ciek, będący dopływem Stradanki. Stwierdzono tutaj obecność wielu wysięków wodnych. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu.