Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Elbląsko-Żuławskie"

Dnia 2 grudnia 2011 r. Zarządzeniem nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych utworzony został Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Elbląsko-Żuławskie"

 

Leśne Kompleksy Promocyjne są pilotażowymi obszarami wdrażania proekologicznej polityki leśnej państwa, obejmującymi wybrane, duże, zwarte obszary leśne charakterystyczne dla danego obszaru. Są jednostkami funkcjonalnymi, nie posiadającymi odrębnej administracji. Są to  możliwie zwarty obszary leśne, wchodzące w skład jednego lub kilku nadleśnictw, utworzone dla promocji ekologicznej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody.

Leśne Kompleksy Promocyjne godzą cele gospodarcze z celami aktywnej ochrony ekosystemów, propagują przyjazne środowisku technologie, promują badania naukowe oraz prowadzą edukację leśną społeczeństwa.. Jest to kompromis pomiędzy produkcją drewna, zachowaniem walorów przyrody i czynieniem lasu przyjaznym pod każdym względem człowiekowi.

Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji.

Są dowodem, że trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna przeciwdziała zagrożeniom lasu, wynikającym z rozwoju cywilizacji.

Testuje się tu nowe technologie leśne szkoli Służbę Leśną. Prowadzi prace badawcze oraz doświadczenia, których efekty są później wdrażane w całych Lasach Państwowych, wyniki tych badań pozwolą na doskonalenie metod gospodarowania lasem i określenia granicy ingerencji gospodarczej.. Dzięki temu zasady ekorozwoju są upowszechniane we wszystkich lasach zarządzanych przez PGL LP.

LKP stanowią także forum współpracy leśników ze społeczeństwem. W radach naukowo-społecznych każdego LKP zasiadają przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, autorytety świata nauki, reprezentanci organizacji pozarządowych, przemysłu drzewnego, lokalnych mediów, osoby obdarzone szczególnym zaufaniem społeczności lokalnych.

 

Głównym celem działania LKP „Lasy Elblasko-Żuławskie" jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, a w szczególności:
• wszechstronne rozpoznanie stanu i kierunków zmian w biocenozie leśnej,
• trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach ekologicznych,
• integrowanie celów gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody,
• prowadzenie prac badawczych w aspekcie upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania LP,
• prowadzenie szkoleń leśników i edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Powyższe cele realizowane są w oparciu o „Program gospodarczo-ochronny Leśnego Kompleksu Promocyjnego ‘Lasy Elbląsko-Żuławskie'".