Wydawca treści Wydawca treści

Rowerem przez Mierzeję Wiślaną

Dzięki współpracy Gmin Krynicy Morskiej, Stegny i Sztutowa oraz Nadleśnictwa Elbląg powstała atrakcyjna trasa rowerowa prowadząca od ujścia Przekopu Wisły przez prawie całą Mierzeję Wiślną do Granicy Polski z Rosją w Piaskach

Trasa rowerowa postała w ramach projektu

„ Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Stworzone ścieżki rowerowe przez trzy gminy nadmorskie i lokalne nadleśnictwo  utworzyły spójny, sieciowy produkt turystyczny Mierzei Wiślanej w ramach historycznego Bursztynowego szlaku, dodatkowo spójny z siecią EuroVelo 9, w Polsce R-9.       

 

Zapraszamy na szlaki turystyczne przechodzące przez teren gmin: Stegna, Sztutowo i Krynica Morska po gruntach będących w większości w zarządzie Nadleśnictwa Elbląg na odcinkach:

 

1)           Mikoszewo – Stegna: 14,80 km – Gmina Stegna;

2)           Sztutowo – Kąty Rybackie: 2,086 km – Gmina Sztutowo;

3)           Kąty Rybackie – Przebrno: 7,806 km – Gmina Sztutowo;

4)           Przebrno – Krynica Morska: 1,049 km – Gmina Miasta Krynica Morska;

5)           Krynica Morska – Piaski: 15,281 km – Gmina Miasta Krynica Morska.

Razem ponad 41 km.

 

W ramach projektu powstała również ścieżka dydaktyczna składająca się z tablic edukacyjnych na przebiegu szlaku  o następującej tematyce:

1)           Prom śródlądowy Mikoszewo- Świbno

2)           Rezerwat Przyrody- „Mewia Łacha”

3)           Jantar- Starorzecze

4)           Junoszyno – Torfowisko „Moczary”

5)           Stegna - Starorzecze z salwinią

6)           Rezerwat przyrody Kąty Rybackie

7)           Kąty Rybackie- Port morski nad Zalewem Wiślanym

8)           Skowronki – Szuwary nadzalewowe;

9)           Nowy Świat- Pozostałości punktu osadniczego;

10)         Przebrno – Brzezina bagienna

11)         Przebrno- Rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”

12)         Najwyższa ustabilizowana wydma w Europie  – „Wielbłądzi Garb”

13)         Piaski-  Klif Nadzalewowy

14)         Piaski- Mikołajkowe wydmy.

 

Lider projektu: Gmina Miasta Krynica Morska

Partnerzy:

Gmina Sztutowo

Gmina Stegna

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg

Zakres finansowy projektu:

Wydatki ogółem: 12 502 832,95 zł

Wydatki kwalifikowalne: 12 451 172,95 zł

Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego: 8 715 821,06 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych: 1 555 444,12.zł.


Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 – partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Umowa o dofinansowanie:
Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.08.04.00-22-0008/16-00  z dnia 31 stycznia 2018 r.
Koszt całkowity: 10 953 416,55 PLN
Koszty kwalifikowalne: 9 146 545,61 PLN
Dofinansowanie: 5 826 349,55 PLN 63,70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Koszty ogółem niekwalifikowalne kwalifikowalne dofinansowanie
GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA 7425513,31 902130,53 6523382,78 4155394,82
GMINA SZTUTOWO 1832344,04 904740,41 927603,63 590883,51
GMINA STEGNA 1695559,20 0,00 1695559,20 1080071,21
Razem 10953416,55 1806870,94 9146545,61 5826349,54

Partnerzy:

 

Gmina Miasta
Krynica Morska
Lider Projektu

 

Gmina Sztutowo

 

Gmina Stegna

 

Nadleśnictwo Elbląg

UMOWA PARTNERSKA – POROZUMIENIE zawarte w dniu 26.01.2017 r. w Krynicy Morskiej, pomiędzy:
1. Gminą Miasta Krynica Morska
2. Gminą Sztutowo  
3. Gminą Stegna

POROZUMIENIE – UMOWA  zawarta w dniu 10.07.2017r.  pomiędzy:
1. Gminą Miasta Krynica Morska
2. Gminą Sztutowo  
3. Gminą Stegna
4. Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Nadleśnictwem Elbląg – udostępnienie  gruntów

Zakres inwestycji:
GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA
1. Budowa tras rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym o długości 6,9 km
2. Budowa trzech miejsc postojowych dla rowerzystów: „PRZEBRNO”, „GÓRA PIRATA ”,  „PIASKI GRANICA”
3. Oznakowanie pionowe i poziome całości szlaku rowerowego biegnącego przez obszar gminy o łącznej długości 24,32 km.
GMINA STEGNA
1. Budowa tras rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym o długości 1,2 km.
2. Budowa dwóch miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Mikoszewo „ MIKOSZEWO”, „STEGNA”.
3. Oznakowanie pionowe i poziome całości szlaku rowerowego biegnącego przez obszar gminy o łącznej długości 15,13 km.
GMINA SZTUTOWO
1. Budowa tras rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym o długości 2,45 km
2. Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów „KĄTY RYBACKIE”
3. Oznakowanie pionowe i poziome całości szlaku rowerowego biegnącego przez obszar gminy o łącznej długości 14,45 km.
Po realizacji projektu poprzez tereny ww. gmin nadmorskich przebiegać będzie trasa rowerowa stanowiąca odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-10

Po zrealizowaniu inwestycji powstanie trasa rowerowa o długości 53,9 km od Granicy Państwa w Piaskach do ujścia Wisły w Mikoszewie.

PRZEBIEG TRASY ROWEROWEJ OŚĆ R-10,  MIERZEJA WIŚLANA
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14fZ0Nzbyr9xsrA-ZUr1BhUQVXna7oE90&ll=54.381936719377094%2C19.42621604539454&z=13

——–  odcinki inwestycyjne ( budowa)
——–  oznakowanie ( odcinki wybudowane)

 

FB Zachęcamy do polubienia profilu Pomorskie Trasy Rowerowe na stronie Facebook – bieżące wiadomości na temat powstawania tras rowerowych w całym województwie pomorskim, opisy tras gotowych, atrakcji, a także ciekawe konkursy z nagrodami.


Projekt ppoż

Nazwa projektu:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów – zwany potocznie projektem ppoż. jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

 

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

Cele projektu:

Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów, a w szczególności:

 • zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
 • szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejszego prognozowania zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenia czasu dotarcia jednostek LP i straży pożarnej na miejsce pożaru.

W ramach projektu będą realizowane następujące inwestycje:

Liczba urządzeń do celów ochrony przed pożarami lasów – 208 szt., w tym:

 •  Sprzęt do lokalizacji pożarów – 114
 •  Samochody – 67
 •  Doposażenie PAD – 16 
 • Stacje meteo -11
 • oraz wybudowanie lub zmodernizowanie 70 dostrzegalni

 

Planowane ekologiczne efekty Projektu:

 • zmniejszenie średniej powierzchni pożaru na terenach leśnych w stosunku do okresu bazowego, czyli lat 2012-2014 - o co najmniej 10%
 • zwiększenie liczby nowoczesnych jednostek sprzętowych umożliwiających wykrywanie, szybkie rozpoznawanie pożarów i prowadzenie akcji gaśniczych na 10 000 ha lasów na obszarze objętym projektem w stosunku do okresu bazowego, czyli lat 2012-2014 - o co najmniej 5%
 • koncentrację działań w nadleśnictwach o najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego – ponad 50% działań w ujęciu wartościowym będzie realizowane w nadleśnictwach należących do I KZPL
 • powierzchnia lasów, na której ograniczone zostanie ryzyko wystąpienia lub rozprzestrzeniania się pożarów – ok. 2,5 mln ha

 

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt Projektu: 78 894 108,59 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 56 500 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich: 48 025 000 PLN

 


Zapraszamy na Ptasi Piknik

Zapraszamy miłośników ptaków, przyrody, lasu i aktywnego spędzania czasu na łonie natury na ósmy PTASI PIKNIK.

6 i 7 października, w bierzącym roku wypadają Europejskie Dni Ptaków, dwudniowe wydarzenie obchodzone w 40 krajach Europy i Azji Środkowej, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi ludzi na jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk w świecie przyrody – wielką jesienną migrację ptaków. Co roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi od Portugalii po Kazachstan i od Norwegii po Cypr w pierwszy weekend października wyjątkowo uważnie przygląda się dzielnym podróżnikom.

Zapraszamy od godziny 9 do 16 ( w sobotę i niedzielę) do wspólnego obserwowania migrujących nad naszymi głowami ptaków. Przy dawnej leśniczówce Krynica Morska w połowie drogi pomiędzy Krynicą Morską, a Piaskami pod okiem ornitologów i leśników policzymy przelatujące ptaki.

W programie Ptasiego Pikniku przewidujemy:

- warsztaty i naukę rozpoznawania gatunków,

- odłowy i obrączkowanie ptaków,

- opowieści o przyrodzie, lesie i gospodarce leśnej,

- spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą,

- konkursy z nagrodami,

- ognisko z poczęstunkiem,

- ptasie kino,

- spokój i dziką przyrodę i mamy nadzieję, ładną pogodę;

W trakcie pikniku można będzie samodzielnie, z dostarczonych przez organizatora elementów, zbudować budkę lęgową i zabrać ją ze sobą w celu powieszenia wiosną w ogrodzie lub na przydomowej działce.

Piknik jest imprezą bezpłatną i otwartą dla każdego.

Wydarzenie organizują:

Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie Drapolicz;

Partnerzy: Stowarzyszenie Ochrony Sów, Ogólnopolskie Towarzysztwo Ochrony Ptaków, Grupa Badawcza Kuling, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, WWF, Miasto Krynica Morska, Fundacja Akcja Bałtycka, Lanius Books oraz Tartak Ligora.

Patronat medialny: Radio Gdańsk

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

Nazwa zadania: VIII Ptasi Piknik – Europejskie Dni Ptaków na Mierzei Wiślanej 2018

Koszt kwalifikowany zadania: 42 447,27 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku: 20 000,00 zł w formie dotacji.

 

 

 


Termomodernizacja budynków PGL LP

           Nadleśnictwo Elbląg w minionym roku przystąpiło do jednego z projektów rozwojowych Lasów Państwowych pn. "Termomodernizacja budynków PGL LP".

    W ramach realizacji projektu  rozwojowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych realizujemy trzy budynki :

 1. Budynek leśniczówki Dębica  w Elblągu  ul. Chrobrego 45 – działka nr 346/3 obręb Elbląg.
 2. Budynek leśniczówki Dąbrowa ul. Jagodowa 14 – działka nr 332/4 obręb 29 Elbląg.
 3. Budynek administracyjny w Elblągu ul. Marymoncka 5 – działka nr 346/8 obręb 7 Elbląg.

 

Cele projektu:

 • Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP.
 • Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.
 • Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy,
 • Przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

 

Planowane efekty:

Realizacja projektu doprowadzi do osiągnięcia długofalowych korzyści społeczno – gospodarczych, tj. redukcji zapotrzebowania na energie cieplną, zmniejszenie zużycia paliw konwencjonalnych. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ma w konsekwencji prowadzić do zmniejszenia oddziaływania tych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi.

Budynki poddane termomodernizacji to budynki stare , generujące wysokie koszty utrzymania. Działania podjęte w ramach projektu pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania na energią przedmiotowych budynków, co przełoży się obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji ograniczy emisję zanieczyszczeń powietrza.

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja  budynków i obejmuje:

 1. ocieplenie przegród zewnętrznych (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu),
 2. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. wymianę instalacji c.o. ( grzejniki, rury, ocieplenie),
 4. wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej  wraz z montażem zasobnika cwu,
 5. wymianę istniejącego źródła ciepła z pieca węglowego na powietrzną pompę ciepła,
 6. wymianę oświetlenia na energooszczędne,
 7. montaż ogniw fotowoltaicznych.

  Stan budynków przed realizacją projektu.

Dwa budynki mieszkalne to budynki leśniczówek, dwurodzinne z funkcją kancelarii leśnictw  Dąbrowa i Dębica. Oba budynki były planowane do przebudowy i remontu – zgodnie z planem finansowym Nadleśnictwa. Wymagały docieplenia przegród zewnętrznych wraz z wymianą pokryć dachowych , wzmocnienia konstrukcji więźby dachowej oraz wymiany instalacji c.o. i cwu,. Konieczna była wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty budowlane  towarzyszące termomodernizacji  i koniecznej przebudowie.                                                                                                                                                                                                        

Budynek administracyjny to neogotycki pałac wybudowany na początku XIX wieku. Jako budynek o szczególnych walorach wpisany jest do zabytków nieruchomych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Zły stan techniczny pokrycia dachowego,( konstrukcja więźby dachowej zaatakowana przez grzyby i owady) wymaga prac remontowym i konserwacyjnych.  Brak właściwej izolacji termicznej wymaga wymiany instalacji c.o. i cwu wraz z wymianą kotła olejowego na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła jak pompy ziemne i powietrzne. Projekt przewiduje również przebudowę pomieszczeń konieczną dla właściwego funkcjonowania biura. Trwają prace projektowe związane z przebudową zgodne z wytycznymi Konserwatora Zabytków.

Osiągnięte korzyści:

 • zwiększył się standard użytkowania budynków,
 • zmniejszyło się zużycia paliw konwencjonalnych poprzez zastosowanie  proekologicznych pomp powietrznych,
 • ograniczono całkowicie   emisję zanieczyszczeń do powietrza wynikającą z opalania węglem,
 • ograniczenie  tych zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi, w konsekwencji przeciwdziałamy zmianom klimatu,
 • podniesiono świadomość  ekologiczną  użytkowników  oraz ich wiedzę.

W 2017 roku zakończono realizację dwóch budynków  mieszkalnych leśniczówek: Dąbrowa i Dębica.  Natomiast w budynku biurowym zostały wymienione okna , drzwi oraz ocieplono strop. Osiągnięto zakładane w charakterystyce energetycznej parametry termomodernizacji.

W 2018 roku realizujemy II etap projektu termomodernizacji budynku administracyjnego w Elblągu ul. Marymoncka 5 – siedzibę Nadleśnictwa Elbląg. Obecnie trwają prace projektowe konsultowane na bieżąco z Konserwatorem Zabytków.

 

 

Celem tego projektu obemujcego swym zasięgiem wszystkie Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych jest:

-        Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie       PGL LP.

-        Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.

-        Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy.

-        Przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

 

Więcej informacji dotyczących tego projektu oraz innych działań rozwojowych prowadzonych aktualnie przez Lasy Państwowe znaleźć można na stronie projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl.


VII Ptasi Piknik

W miniony weekend ponad 1800 osób wybrało się na koniec Mierzei Wiślanej do lasów Nadleśnictwa Elbląg, żeby wspólnie podziwiać nadzwyczajne zjawisko przyrodnicze – jesienną migrację ptaków, w trakcie VII Ptasiego Pikniku.

Dzięki przepięknej pogodzie atmosfera była prawdziwie piknikowa.  Na dwa dni na środku sporej leśnej polany rozłożyło się niewielkie „Ptasie Miasteczko”, które oferowało żądnym wiedzy miłośnikom ptaków wiele ciekawych atrakcji. Między innymi wspólne liczenie i obserwowanie ptaków, nauka rozpoznawania gatunków ptaków i spacer z ornitologiem, obrączkowanie ptaków i podziwianie żywych ptaków drapieżnych, własnoręczne zbijanie budki, nauka rozpoznawania gatunków drewna,  wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek oraz rozmowy z ornitologami i leśnikami.

W trakcie dwóch dni na Ptasim Pikniku, organizowanego w ramach Europejskich Dni Ptaków, ornitolodzy ze Stowarzyszenia Drapolicz naliczyli 122 915 ptaków z 99 gatunków. Tak jak co roku najliczniej o tej porze roku przelatywały zięby, grzywacze i mysikróliki. Licznie leciały także sójki, szpaki, czyże, krzyżodzioby świerkowe,  krogulce, lerki czy śpiewaki, rzadziej można było zaobserwować gila, piegżę, trznadla, białorzytkę, kobczyka, ostrygojada czy płaskonosa.

Z Ptasiego Pikniku nikt nie wyjechał z pustymi rękami, jeśli wystarczyło uczestnikom trochę wytrwałości i zebrali pieczątki na wszystkich stoiskach edukacyjnych, każdy zdobył plakat edukacyjny i pamiątkowy magnes.

Dziękujemy wszystkim za przybycie na Ptasi Piknik i zapraszamy ponownie za rok.

 

Organizatorzy:

Nadleśnictwo Elbląg, Stowarzyszenie Drapolicz

Partnerzy:

Stowarzyszenie Ochrony Sów, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  WWF, Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej, Miasto Krynica Morska, Fundacją Akcja Bałtycka, Wydawnictwo Lanius Books oraz Tartaki Jagodno.

Ptasi Piknik został sfinansowany ze środków Lasów Państwowych oraz dofinasowany został przez WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI W ODNEJ W GDAŃSKU.

Koszt kwalifikowany zadania: 41 806,67 zł

Dofinansowanie WFOŚ w Gdańsku, dotacja  20 000,00 zł

 

 

 


Nowa wieża obserwacyjna.

Budowa wieży obserwacyjnej powstaje w ramach projektu pn.: Ochrona utworu geomorfologicznego – wydmy szarej oraz potencjalnego siedliska Betulo-Quercetum poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego w drodze budowy wieży obserwacyjnej z trasem oraz ścieżki edukacyjnej”. Łączna kwota planowanej inwestycji to 200 tyś. zł (koszt kwalifikowany zadania) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 70 tyś. zł. Pozostałe środki zapewnia Nadleśnictwo Elbląg. Za przygotowanie dokumentacji i zobycie pozwoleń odpowiedzialne było Stowarzyszenie Drapolicz.  

W wyniku realizacji projektu możliwe będzie ukierunkowanie ruchu turystycznego w taki sposób by zabezpieczyć cenny przyrodniczo obszar wydmy szarej. Wieża oraz dojście do wieży zostało przemyślane w taki sposób aby odwiedzający to miejsce nie mieli potrzeby i możliwości rozdeptywania tego cennego miejsca. Ponadto zastosowanie tablic informacyjnych i edukacyjnych pozwoli podnieść świadomość społeczną na temat ochrony cennych przyrodniczo obszarów woj. pomorskiego.

 


Sprzątanie i usuwanie nielegalnych odpadów z lasów położonych na terenach nadmorskich Nadleśnictwa Elbląg

Lasy Mierzei Wiślanej ze względu na  walory rekreacyjne są intensywnie  penetrowane przez turystów. Wiąże się to niestety z jego permanentnym zaśmiecaniem terenów leśnych, degradacją siedlisk (jest to obszar habitatowy Natura 2000 PLH280007 ) oraz obniżeniem walorów rekreacyjnych tych terenów. Chcąc poprawić ten stan rzeczy Nadleśnictwo Elbląg w ramach określonych umową zadań:

 1. Zbierało i wywoziło śmieci w okresie 01.08.2016r. do 30.11.2016r.
 2. Posprzątało śmieci z terenów leśnych i  obiektów turystycznych Mierzei Wiślanej na powierzchni ok.5000 ha
 3. Wywieziono i zutylizowano 13 kontenerów śmieci  co stanowi 16,38 megagramów 

Podjęte działania niewątpliwie przeciwdziałają pogorszeniu stanu sanitarnego tych terenów. Zwiększają one również komfort wypoczynku przebywających na Mierzei turystów.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowany zadania: 27 897,95 zł. Koszt dofinansowania 15 000.00 zł


Ptasi Piknik

VI Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej za nami.

Dopisała pogoda, ptaki oraz liczni goście.  W trakcie trwania imprezy naliczono ponad 146tys. ptaków. Podobnie jak w latach poprzednich najliczniej reprezentowana była zięba (blisko 120 tys.), następnie bogatka oraz szpak. Z ciekawostek zaobserwowano dwa kobuzy oraz pięć sokołów wędrownych. Łącznie w ciągu dwóch dni naliczono 85 gatunków ptaków. Na punkcie obrączkarskim zaobrączkowano 357 sikor.

Ptasi Piknik zorganizowany został  w ramach Europejskich Dni Ptaków. Jest to dwudniowe wydarzenie obchodzone w 40 krajach Europy i Azji Środkowej, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi ludzi na jedno z najbardziej niezwykłych zjawisk w świecie przyrody – wielką jesienną migrację ptaków. Co roku kilkadziesiąt tysięcy ludzi od Portugalii po Kazachstan i od Norwegii po Cypr w pierwszy weekend października wyjątkowo uważnie przygląda się dzielnym podróżnikom.

Na naszym pikniku pojawiło się  blisko 1700 obserwatorów ptaków. Impreza ta ma charakter przede wszystkim edukacyjny. Pod okiem ornitologów i leśników można było dowiedzieć się o budowie, zwyczajach  oraz o zjawisku  migracji ptaków. Można było obserwować ich obrączkowanie, posłuchać opowieści o przyrodzie, lesie i gospodarce leśnej.

W trakcie pikniku można było samodzielnie zbudować budkę lęgową, uczestniczyć w licznych konkursach z nagrodami a na koniec upiec sobie nad ogniskiem kiełbaskę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom w imieniu organizatorów i partnerów. Mieliśmy dużą przyjemność mogąc Państwa gościć przez oba piknikowe dni.

 

 

Wydarzenie zorganizowane było przez Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie Drapolicz w partnerstwie z Stowarzyszeniem Ochrony Sów, Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków,  Ptakami Polskimi, WWF, Parkiem Krajobrazowym Mierzei Wiślanej, Miastem Krynica Morska, Fundacją Akcja Bałtycka, Wydawnictwem Lanius Books oraz Tartakiem Jagodno.

Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu jakie Nadleśnictwo Elbląg otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pod nazwą "VI Ptasi Piknik - Europejskie Dni Ptaków na Mierzei Wiślanej 2016". Koszt kwalifikowany zadania wynosi 34 400,00 zł. Kwota dotacji WFOŚ i GW w Gdańsku wynosi 20 000,00 zł

 


Ukierunkowanie ruchu turystycznego- modernizacja i rozbudowa ścieżki przyrodniczej oraz utrzymanie czystości wzdłuż szlaków pieszych w rezerwacie "Kąty Rybackie"

Istniejące w rezerwacie zagospodarowanie turystyczne zostało skonstruowane wiele lat temu. Wzdłuż szlaków turystycznych zamontowano strzałki kierunkowe oraz tablice informacyjne i kosze na śmieci. Niestety z czasem informacje zawarte na tablicach informacyjnych uległy dezaktualizacji, a drewniana konstrukcja infrastruktury turystycznej uległa deprecjacji oraz uszkodzeniom.

Teren Rezerwatu „Kąty Rybackie" ze względu na jego walory edukacyjne jest intensywnie penetrowany przez turystów oraz wycieczki szkolne. Wiąże się to niestety z jego permanentnym zaśmiecaniem (pomimo ustawienia przy szlakach koszy na śmieci). Pozostawiane  przez turystów, nieuprzątnięte śmieci ulegają rozkładowi, podczas którego uwalniają się trujące dioksyny, przenikające do wód podskórnych.

Dlatego w ramach realizacji niniejszego zadania ustawione zostały:

 

 • Nowe strzałki kierunkowe – niezbędny element infrastruktury pozwalający poprowadzić turystów przez rezerwat oraz przylegające do niego lasy w sposób bezpieczny dla chronionych w rezerwacie ptaków oraz innych elementów tego ekosystemu. Dzięki dobrze oznakowanej ścieżce turysta nie będzie podążał w miejsca, w których nie powinien się znaleźć ze względu na swoje bezpieczeństwo oraz ze względu na chronioną w tej okolicy przyrodę.

Strzałki umieszczone zostały przy pobliskich parkingach i skrzyżowaniach szlaków turystycznych.

 

 • Wymienione zostały tablice edukacyjne. Nowe tablice przybliżają turyście tematy:
 1. Biologii i fenologii kormorana
 2. Wpływu kormorana na gospodarkę oraz otaczająca przyrodę
 3. Biologii i fenologii czapli siwej

W ramach realizacji zadania „Utrzymanie czystości na szlakach turystycznych w rezerwacie" wykonane zostało:

 1. Ręczne zbieranie śmieci przy szlakach pieszych w rezerwacie „Kąty Rybackie",
 2. Regularne opróżnianie koszy na śmieci
 3. Wywóz śmieci do kontenera oraz utylizacja śmieci.

 

Dzięki tym zabiegom utrzymany zostanie poprawny stan sanitarny na szlakach turystycznych w rezerwacie.

Zadania zostały dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 


Realizacja zadania pn. UTYLIZACJA AZBESTU W MIEJSCOWOŚCI SKOWRONKI – GMINA SZTUTOWO

W ramach zadania dokonano rozbiórki domków cempingowych po byłym ośrodku wczasowym .

Domki cempingowe drewniane obite płytami azbestowo-cementowymi  - 10 szt.

Rozebrano  domki  w całości. Materiały niebezpieczne zostały oddane   do Zakładu Utylizacji w Gdańsku  przy ul. Jabłoniowej 55.

Rozbiórka , transport i utylizacja to koszt wynoszący 4160,00 zł - - dofinnsowanie  z WFOŚiGW w Gdańsku  3 328,00 zł .


Ptasi Piknik

W ramach Europejskich Dni Ptaków, organizatorzy: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Elbląg oraz Stowarzyszenie Obserwatorów Ptaków wędrownych „Drapolicz" zaprosili zainteresowanych ptakami do wspólnej zabawy i poznawania ich świata.

W bieżącym roku każdy na wstępie otrzymał kartę, na której zebrać należało potwierdzenia uczestnictwa w punktach edukacyjnych, przygotowanych przez organizatorów oraz partnerów przedsięwzięcia. Całkowicie wypełniona karta brała udział w loterii, w której szczęśliwcy wygrywali karmniki oraz budki lęgowe. Z Ptasiego Pikniku nikt nie wyjechał z pustymi rękami jeżeli ktoś nie wylosował nagrody, za wypełnioną kartę rozdawane były gadżety edukacyjne w postaci plakatu, oraz magnesu ze zdjęciami ptaków (rybitwy). Karty uczestnictwa mobilizowały uczestników do aktywnego udziału w przygotowanych atrakcjach. Oprócz punktu obrączkarskiego i dwóch punktów obserwacji ptaków, na „górze Pirata" oraz nad morzem gdzie ornitolodzy opowiadali o awifaunie, na piknikowej łące każdy mógł wziąć udział w zajęciach przyrodniczo-leśnych.  Namioty edukacyjne przygotowali: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Elbląg, Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej, WWF, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,  Grupa Badawcza Ptaków Wodnych „Kuling", „Ptaki Polskie" oraz Fundacja Akcja Bałtycka.

W trakcie Ptasiego Pikniku tak jak co roku liczyliśmy migrujące z północy na południe ptaki. Łącznie w ciągu dwóch dni naliczyliśmy ponad 228 tysięcy ptaków ze 87 gatunków.

Najwięcej zanotowaliśmy zięb bo ponad 130 tyś. osobników, następnie grzywacz ponad 26 tyś., na trzecim miejscu sikora bogatka ponad 19 tyś. 

Z ptaków drapieżnych najwięcej przeleciało krogulców (270) i myszołowów (81) ponadto błotników zbożowych (16), bielików (16),  a wszystkich razem było blisko 390 sztuk.

Dzięki pięknej pogodzie oraz ciekawej ofercie wydarzenia, Ptasi Piknik w ciągu dwóch dni odwiedziło ponad 1000 osób. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy ponownie w przyszłym roku jak zwykle w pierwszy weekend października.

Ptasi Piknik sfinansowany został ze środków Lasów Państwowych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.Całkowity koszt kwalifikowany zadania wyniósł 45 019,87 złotych, ze środków WFOŚIGW w Gdańsku dofinansowano 20 000,00

 


„Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”

Nadleśnictwo Elbląg uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko  - strona programu www.pois.gov.plw ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.

 

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

2. Ocena przyrodnicza terenów

3. Ocena geośrodowiskowa terenów

4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych

5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu

6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego

7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk

8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

 

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

 

Adres strony internetowej projektu:

www.ckps.pl zakładka Projekty PGL LP – Rekultywacja poligonów

 

 

                                                                   


Powrót lasu w miejsce dawnych poligonów.

Nadleśnictwo Elbląg uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe”

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie nadleśnictwa, zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

 

W ramach projektu wykonywane są:  rozpoznanie saperskie i oczyszczenie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, ocena przyrodnicza terenów, ocena geośrodowiskowa terenów, usuwanie zanieczyszczeń gruntowych, rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu, przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego, działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk, odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

 

W Nadleśnictwie Elbląg na terenie byłego poligonu wojskowego „Półmieście" przeprowadzono rozpoznanie i oczyszczenie saperskie powierzchni 24,97 ha. Ze względu na charakter byłego poligonu odnaleziono i zabezpieczono 295 bomb lotniczych oraz liczne granaty  i pociski rakietowe. Ponadto dokonano rozbiórki i zabezpieczenia 11obiektów powojskowych wśród których znalazły się: wieże obserwacyjne, schron i studzienka łącznościowa, budynki magazynowe, wartownia. Oczyszczenie saperskie w/w terenów pozwoliło na zrekultywowanie, niebezpiecznych dotąd obszarów. Na oczyszczonych przez saperów terenach, jesienią 2013 r. dokonano zalesień obszaru 11,89 ha, a pozostała powierzchnia została pozostawiona do naturalnej sukcesji. W trakcie realizacji jest ocena geośrodowiskowa terenów poddanych rekultywacji. W wyniku analiz wykonanych w ramach oceny geośrodowiskowej możliwe będzie poznanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych.

Na Mierzei Wiślanej dokonano rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu o powierzchni 2,5 ha. W wyniku oczyszczania saperskiego odnaleziono 260 szt. przedmiotów niebezpiecznych w tym bombę lotniczą, amunicję, pociski artyleryjskie i granaty.     

 

Wszystkie niebezpieczne znaleziska zabezpieczone zostały przez Patrol Saperski.

 

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko  - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.

 

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

 

Adres strony internetowej projektu:

www.ckps.pl zakładka Projekty PGL LP – Rekultywacja poligonów


OCHRONA DRZEWOSTANÓW ORAZ UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WZDŁUŻ SZLAKÓW PIESZYCH W REZERWACIE PRZYRODY „KĄTY RYBACKIE”

Zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu WFOŚ w Gdansku

Zadania objęte wnioskiem nr WFOŚ/D/507/74/2013 zostały wykonywane
w drzewostanach znajdujących się pod wpływem bytowania kolonii kormorana czarnego na terenie Mierzei Wiślanej (rezerwat ornitologiczny Kąty Rybackie wraz z otuliną
 i drzewostanem przylegającym położony w Leśnictwie Kąty Rybackie) w okresie od lutego 2013  do 30-09-2013 roku.
Zabiegi przedstawione we wniosku wpłynęły na:
-ograniczenie populacji i destrukcyjnego wpływu na drzewostany drwalnika paskowanego za pomocą pułapek feromonowych w okresie wiosenno – letnim.
Zabiegami objęto jak w latach poprzednich około 250 ha drzewostanu (rezerwat + otulina + drzewostan przylegający). Do ograniczenia populacji szkodliwych owadów drzew leśnych użyto preparatu feromonowego TRYPODOR  w ilości 20 szt. Zabiegi te przyczyniają się w znacznym stopniu do poprawy kondycji zdrowotnej, wydłużenia życia drzewostanów będących pod destrukcyjnym wpływem kolonii kormoranów. Ograniczono rozwój owadów w pierwotnych ogniskach gradacyjnych szkodników wtórnych. Potencjalnie takie ogniska stanowią wylęgarnię owadów atakujących i zasiedlających także zdrowe drzewostany całej Mierzei Wiślanej.
 
-poprawienie stanu sanitarnego oraz podniesienie poziomu estetyki szlaków pieszych w rezerwacie. Teren Rezerwatu „Kąty Rybackie" ze względu na jego walory edukacyjne jest intensywnie penetrowany przez turystów oraz wycieczki szkolne. Wiąże się to niestety z jego permanentnym zaśmiecaniem (pomimo ustawienia przy szlakach koszy na śmieci). Pozostawiane przez turystów, nieuprzątnięte śmieci ulegają rozkładowi, podczas którego uwalniają się trujące dioksyny, przenikające do wód podskórnych. Podczas trwania projektu zebrano i usunięto blisko 8 ton śmieci. Podjęte zabiegi utrzymywania  rezerwatu w czystości niewątpliwie zapobiegają tym niekorzystnym procesom oraz przeciwdziałają pogorszeniu stanu j sanitarnego. Zwiększyły one również komfort wypoczynku przebywających tam turystów.