Wydawca treści Wydawca treści

Rowerem przez Mierzeję Wiślaną

Dzięki współpracy Gmin Krynicy Morskiej, Stegny i Sztutowa oraz Nadleśnictwa Elbląg powstała atrakcyjna trasa rowerowa prowadząca od ujścia Przekopu Wisły przez prawie całą Mierzeję Wiślną do Granicy Polski z Rosją w Piaskach

Trasa rowerowa postała w ramach projektu

„ Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Stworzone ścieżki rowerowe przez trzy gminy nadmorskie i lokalne nadleśnictwo  utworzyły spójny, sieciowy produkt turystyczny Mierzei Wiślanej w ramach historycznego Bursztynowego szlaku, dodatkowo spójny z siecią EuroVelo 9, w Polsce R-9.       

 

Zapraszamy na szlaki turystyczne przechodzące przez teren gmin: Stegna, Sztutowo i Krynica Morska po gruntach będących w większości w zarządzie Nadleśnictwa Elbląg na odcinkach:

 

1)           Mikoszewo – Stegna: 14,80 km – Gmina Stegna;

2)           Sztutowo – Kąty Rybackie: 2,086 km – Gmina Sztutowo;

3)           Kąty Rybackie – Przebrno: 7,806 km – Gmina Sztutowo;

4)           Przebrno – Krynica Morska: 1,049 km – Gmina Miasta Krynica Morska;

5)           Krynica Morska – Piaski: 15,281 km – Gmina Miasta Krynica Morska.

Razem ponad 41 km.

 

W ramach projektu powstała również ścieżka dydaktyczna składająca się z tablic edukacyjnych na przebiegu szlaku  o następującej tematyce:

1)           Prom śródlądowy Mikoszewo- Świbno

2)           Rezerwat Przyrody- „Mewia Łacha”

3)           Jantar- Starorzecze

4)           Junoszyno – Torfowisko „Moczary”

5)           Stegna - Starorzecze z salwinią

6)           Rezerwat przyrody Kąty Rybackie

7)           Kąty Rybackie- Port morski nad Zalewem Wiślanym

8)           Skowronki – Szuwary nadzalewowe;

9)           Nowy Świat- Pozostałości punktu osadniczego;

10)         Przebrno – Brzezina bagienna

11)         Przebrno- Rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”

12)         Najwyższa ustabilizowana wydma w Europie  – „Wielbłądzi Garb”

13)         Piaski-  Klif Nadzalewowy

14)         Piaski- Mikołajkowe wydmy.

 

Lider projektu: Gmina Miasta Krynica Morska

Partnerzy:

Gmina Sztutowo

Gmina Stegna

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg

Zakres finansowy projektu:

Wydatki ogółem: 12 502 832,95 zł

Wydatki kwalifikowalne: 12 451 172,95 zł

Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego: 8 715 821,06 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych: 1 555 444,12.zł.


Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa rowerowa R-9 – partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Umowa o dofinansowanie:
Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.08.04.00-22-0008/16-00  z dnia 31 stycznia 2018 r.
Koszt całkowity: 10 953 416,55 PLN
Koszty kwalifikowalne: 9 146 545,61 PLN
Dofinansowanie: 5 826 349,55 PLN 63,70 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Koszty ogółem niekwalifikowalne kwalifikowalne dofinansowanie
GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA 7425513,31 902130,53 6523382,78 4155394,82
GMINA SZTUTOWO 1832344,04 904740,41 927603,63 590883,51
GMINA STEGNA 1695559,20 0,00 1695559,20 1080071,21
Razem 10953416,55 1806870,94 9146545,61 5826349,54

Partnerzy:

 

Gmina Miasta
Krynica Morska
Lider Projektu

 

Gmina Sztutowo

 

Gmina Stegna

 

Nadleśnictwo Elbląg

UMOWA PARTNERSKA – POROZUMIENIE zawarte w dniu 26.01.2017 r. w Krynicy Morskiej, pomiędzy:
1. Gminą Miasta Krynica Morska
2. Gminą Sztutowo  
3. Gminą Stegna

POROZUMIENIE – UMOWA  zawarta w dniu 10.07.2017r.  pomiędzy:
1. Gminą Miasta Krynica Morska
2. Gminą Sztutowo  
3. Gminą Stegna
4. Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Nadleśnictwem Elbląg – udostępnienie  gruntów

Zakres inwestycji:
GMINA MIASTA KRYNICA MORSKA
1. Budowa tras rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym o długości 6,9 km
2. Budowa trzech miejsc postojowych dla rowerzystów: „PRZEBRNO”, „GÓRA PIRATA ”,  „PIASKI GRANICA”
3. Oznakowanie pionowe i poziome całości szlaku rowerowego biegnącego przez obszar gminy o łącznej długości 24,32 km.
GMINA STEGNA
1. Budowa tras rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym o długości 1,2 km.
2. Budowa dwóch miejsc postojowych dla rowerzystów w miejscowości Mikoszewo „ MIKOSZEWO”, „STEGNA”.
3. Oznakowanie pionowe i poziome całości szlaku rowerowego biegnącego przez obszar gminy o łącznej długości 15,13 km.
GMINA SZTUTOWO
1. Budowa tras rowerowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym o długości 2,45 km
2. Budowa miejsca postojowego dla rowerzystów „KĄTY RYBACKIE”
3. Oznakowanie pionowe i poziome całości szlaku rowerowego biegnącego przez obszar gminy o łącznej długości 14,45 km.
Po realizacji projektu poprzez tereny ww. gmin nadmorskich przebiegać będzie trasa rowerowa stanowiąca odcinek międzynarodowej trasy rowerowej R-10

Po zrealizowaniu inwestycji powstanie trasa rowerowa o długości 53,9 km od Granicy Państwa w Piaskach do ujścia Wisły w Mikoszewie.

PRZEBIEG TRASY ROWEROWEJ OŚĆ R-10,  MIERZEJA WIŚLANA
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14fZ0Nzbyr9xsrA-ZUr1BhUQVXna7oE90&ll=54.381936719377094%2C19.42621604539454&z=13

——–  odcinki inwestycyjne ( budowa)
——–  oznakowanie ( odcinki wybudowane)

 

FB Zachęcamy do polubienia profilu Pomorskie Trasy Rowerowe na stronie Facebook – bieżące wiadomości na temat powstawania tras rowerowych w całym województwie pomorskim, opisy tras gotowych, atrakcji, a także ciekawe konkursy z nagrodami.


Szlak rowerowy Green Velo

Zapraszamy do skorzystania ze szlaku rowerowego Green Velo, który zaczyna się na Żuławach Wiślanych, a pierwszy napotkany na trasie las leży w Nadleśnictwie Elbląg.

 

Wszystkie pomocne wiadomości, a ktakże aktualności i ciekawostki można znaleć pod adresem:

https://greenvelo.pl/


Szlak rowerowy MTB

Zapraszamy do korzystania ze szlaku rowerowego MTB, który zaczyna się i kończy w Kadynach i przebiega pięknymi lasami Wysoczyzny Eelblaskiej o bardzo dużym urozmaiceniu terenu. Szlak oznaczony jest jednokierunkowo.

 

Poniżej link do przebiegu szlaku i przewyższeń na trasie:

http://marecky.bikestats.pl/1233848,TRASA-KADYNY-MTB.html

Materiały do pobrania