Wydawca treści Wydawca treści

Użytki Ekologiczne

    Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. (art. 42, Ustawy o ochronie przyrody).
Na gruntach Nadleśnictwa Elbląg, utworzonych jest 7 użytków ekologicznych.
Głównym celem utworzenia użytków jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Stanowią one doskonałe miejsce do prowadzenia różnego rodzaju obserwacji przyrodniczych prowadzonych w ekosystemach bagiennych i wodnych.
Na terenach Nadleśnictwa Elbląg istnieje również szereg innych gruntów mających charakter użytków ekologicznych. Są to z reguły pozbawione drzewostanu grunty leśne na bardzo mokrych siedliskach bagiennych i łęgowych oraz niewielkie, zakrzewione powierzchnie na gruntach popoligonowych.