Zasady poszukiwań przy użyciu wykrywacza metali

Prowadzenie badań archeologicznych i/lub poszukiwania zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych

z naruszaniem gleby w Nadleśnictwie Elbląg.

 

Badania/poszukiwania mogą odbywać się na podstawie Zarządzenia nr 32/2018

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 29 października 2018 r.

1.Wniosek o udostępnienie gruntów do prowadzenia badań archeologicznych i/lub działań polegających na poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych związanych z naruszaniem gleby powinien być złożony do nadleśnictwa, na którego obszarze znajdują się grunty, na których wnioskodawca ma zamiar prowadzić ww. prace.

2.W  przypadku  złożenia  niekompletnego  wniosku,  nadleśniczy  wzywa  pisemnie

wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku lub złożenie odpowiednich wyjaśnień w terminie 14 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

3.Kompletny  wniosek  o  udostępnienie  gruntów  rozpatrywany  jest  przez nadleśniczego w terminie 30 dni od dnia jego złożenia we właściwym nadleśnictwie.

4.W zakresie udostępnienia gruntów do prowadzenia badań polegających na

poszukiwaniu zabytków i innych przedmiotów, ze względów organizacyjnoporządkowych, nadleśnictwo wydaje zezwolenia tylko stowarzyszeniom historycznym, które tego typu działalność mają zawartą w statutach, posiadają programy działań w tym zakresie, współpracują z instytucjami muzealnymi lub

naukowymi, które je akredytują. Aby uzyskać zezwolenie podmiotem występującym

musi być jedna z w/w instytucji. Nadleśnictwo wydaje zgodę na poszukiwania na obszar nieprzekraczający 1000 ha powierzchni.

5.Każdy  wniosek jest rozpatrywany  indywidualnie  i  szczegółowo  pod  kątem zasadności  planowanych  działań  oraz  ich  wpływu  na  prowadzoną gospodarkę  leśną i środowisko przyrodnicze.

6.O  rozstrzygnięciu  wniosku  nadleśniczy  informuje  wnioskodawcę w formie pisemnej, podając uzasadnienie.

7. W  przypadku  negatywnego  rozpatrzenia  wniosku,  wnioskodawcy  nie przysługuje odwołanie.

8.Nadleśniczy w każdej chwili może anulować, cofnąć lub zmienić zakres wydanej zgody z  przedstawieniem  uzasadnienia,  o  czym  informuje wnioskodawcę w formie  pisemnej z podaniem uzasadnienia.

9. Bezwzględne cofnięcie wydanej zgody powinno mieć miejsce w  przypadku  naruszenia przez wnioskodawcę warunków określonych w wydanej zgodzie lub porozumieniu.

10.Przed  przystąpieniem  do prowadzenia  badań  archeologicznych wnioskodawca

zobowiązany  jest dostarczyć  do  nadleśnictwa  stosowne  pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, które dołączane jest do akt sprawy.

11.Udostępnienie terenu odbywa się w formie protokolarnego przejęcia gruntu.

12.Po zakończeniu prac spisywany jest protokół odbiorczy gruntu.