Wydawca treści Wydawca treści

Zapobiegać, przeciwdziałać, ograniczać - projekt ochrony przeciwpożarowej lasów

Polskie lasy są dość mocno narażone na pożary - pod tym względem plasujemy się w europejskiej czołówce. Na szczęście kluczowy wskaźnik, czyli powierzchnia lasu objęta pożarem, nie zwiększa się drastycznie z roku na rok - i to pomimo zmian klimatu, które mają duży wpływ na wzrost zagrożenia pożarowego. Duża w tym zasługa sprawnego systemu wykrywania i lokalizowania pożarów w Lasach Państwowych oraz niewidocznej na co dzień pracy setek, a nawet tysięcy osób.

 

Dzięki nim pożary polskich lasów nie trafiają na pierwsze strony gazet. Rozwijamy i doposażamy system ochrony ppoż. w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów". W jaki sposób leśnicy chronią lasy przed ogniem i w co inwestują? - o tym dowiecie się z naszego filmu.


Projekt ppoż

Nazwa projektu:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów – zwany potocznie projektem ppoż. jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

 

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

Cele projektu:

Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów, a w szczególności:

 • zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
 • szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejszego prognozowania zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenia czasu dotarcia jednostek LP i straży pożarnej na miejsce pożaru.

W ramach projektu będą realizowane następujące inwestycje:

Liczba urządzeń do celów ochrony przed pożarami lasów – 208 szt., w tym:

 •  Sprzęt do lokalizacji pożarów – 114
 •  Samochody – 67
 •  Doposażenie PAD – 16 
 • Stacje meteo -11
 • oraz wybudowanie lub zmodernizowanie 70 dostrzegalni

 

Planowane ekologiczne efekty Projektu:

 • zmniejszenie średniej powierzchni pożaru na terenach leśnych w stosunku do okresu bazowego, czyli lat 2012-2014 - o co najmniej 10%
 • zwiększenie liczby nowoczesnych jednostek sprzętowych umożliwiających wykrywanie, szybkie rozpoznawanie pożarów i prowadzenie akcji gaśniczych na 10 000 ha lasów na obszarze objętym projektem w stosunku do okresu bazowego, czyli lat 2012-2014 - o co najmniej 5%
 • koncentrację działań w nadleśnictwach o najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego – ponad 50% działań w ujęciu wartościowym będzie realizowane w nadleśnictwach należących do I KZPL
 • powierzchnia lasów, na której ograniczone zostanie ryzyko wystąpienia lub rozprzestrzeniania się pożarów – ok. 2,5 mln ha

 

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt Projektu: 78 894 108,59 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 56 500 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich: 48 025 000 PLN